fbpx

Er du en backend .Net-utvikler som ønsker jobbe med trafikksikkerhet? Langvarig prosjekt i Oslo

For et spennende prosjekt søker vi 2-3 senior backend .Net-utviklere for å sette opp et team i Oslo. Dette er et nyskapende prosjekt i regi av et offentlig selskap, hvor du vil få ta del i å lage et vitalt system for samfunnet. De skal flytte prosjektet fra Stockholm til Oslo, og trenger derfor å erstatte teamet med konsulenter som kan jobbe i Oslo.

Kort om oppdraget:
Om Vegtrafikksentralene i Norge:
Vegtrafikksentralen skal proaktivt bidra til et trafikksikkert og framkommelig vegnett ved å veilede og informere trafikanter, gjennom styring og overvåkning av veg og trafikk. Vegtrafikksentralen skal være en selvfølgelig og pålitelig kilde til veg- og trafikantinformasjon.
Statens vegvesen er delt inn i 5 regioner, og hver region har sin vegtrafikksentral (VTS).

Om prosjektet VTS 2020:
For å videreutvikle VTS-enhetenes evne til å utføre oppgaver for framtiden, er det etablert et prosjekt med fokus på samordning, slik at enhetene framstår som en nasjonal VTS-tjeneste med regional organisering.
Arbeidet skal resultere i
• bedre samordning,
• redusert sårbarhet samt
• økt kvalitet og effektivitet på VTS-tjenesten.
Det skal etableres nasjonale spesifikasjoner, prosedyrer og felles brukerflate som støtter trafikkoperatørenes håndtering av hendelser med iverksetting av tiltak i hele verdikjeden.

Har du en match med noen av de relevante kompetansene? Da ønsker vi høre fra deg.

Obligatorisk:
– C# i MS .NET
– WPF (Windows Presentation Foundation)
– SQL, MS SQL Server
– ADO.NET
– MS Visual Studio
– Asynkron meldingsbasert arkitektur

Høy viktighet:

Integrasjon
– Message Broker (Integrasjonsbuss)
– MSMQ (Windows 8 og Windows Server 2012)
– WCF (Windows Communicastion Services)
– WebSocket
– Web Services WS*, XML, etc
– REST; XML/ JSON, RAML, etc

Klientkode
– XAML (Extensible Application Markup Language)
– Caliburn.Micro (MVVM)

Miljø
– Microsoft Windows (7/ 8/ 10)
– Microsoft Windows Server (2012/ 2016)
– Team Foundation Server og GIT

Ønsket:

Sikkerhet
– Microsoft AD/ ADFS

Kodekvalitet
– ReSharper (kodeanalyse og kodestandard, samt koderefaktorering)
– Sonarqube (kvalitetssikring av kode)
– Dependency Injection/ Inversion of Control

Data (ORM)
– Dapper (Light weight data mapping)

Logging
– Log4Net

Testing
– Dokumentert erfaring med Enhetstestning
– Nsubstitute
– FluentAssertion
– NCrunch

Design
– Modellering og design
– Unifyed Modelling Language (UML 2)

Designmønstre
– Microservices (MSA)
– Command Query Responsibility Segregation (CQRS)

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: