fbpx

Vi søker en prosjektleder søkes for et langvarig oppdrag i offentlig sektor (Integrasjons- og Mangfoldsdirektoratet).

Arbeidsområder for konsulenten:
* Lede prosjektet i planlegging og gjennomføringsfasen herunder RFI/anskaffelse/utforming av avtale med utviklingsleverandør.
* Lede praktiske prosjektlederoppgaver (konfigurering, test og innføring) i samarbeid med IMDis ansatte, og valgt(e) leverandører. Prosessledelse – fasilitering – workshopledelse
* Tett samarbeid med virksomhetsarkitekt som leder arkitekturutredningen

Oppgaver:
* Lede prosjekt i henhold til krav til prosjektledelse (basert på Prosjektveiviseren) fra IMDis prosjektkontor
* Delta i IMDis forum for prosjektledelse for å dele erfaringer med andre prosjektledere
* Samarbeide tett med prosjekteier og utviklingssjef
* Rapportere prosjektstatus (tid, kost, kvalitet) ihht retningslinjer satt av prosjektkontor (PMO)
* Oppfølging av leverandør under teknisk utvikling/leveranser
* Funksjonelle avklaringer og endringshåndtering

Tentativ fremdriftsplan er:
* Planleggingsfasen (1.9.19 – 31.12.19)
* Gjennomføringsfasen (1.1.20 – 30.8.21) Konsulenten vil lede prosjektgruppen som vil være bemannet med fagressurser fra IMDi (produktansvarlig, arkitekt, fagressurser, innføringsansvarlig, testleder), og underleverandører for produkt/utviklings-leveranser. Konsulenten vil jobbe tett sammen med IMDis prosjekteier, og rapportere til styringsgruppen for IMDig (IMDis digitaliseringsprogram). Videre vil det være behov for samarbeid med UDI som eier av dagens system (DUF) som skal erstattes.

Krav til kompetanse/erfaring:
* Bred erfaring med gjennomføring av digitaliseringsprosjekt med både utvikling og implementering av standard produkter i offentlig sektor
* Gjerne sertifisert Prince2, og praktisk erfaring med Prosjektveiviseren
* Gode evner til planlegging og gjennomføring
* Evne til å lede tverrfaglig prosjektgruppe, og prioritere oppgaver
* Være strukturert og effektiv
* Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
* Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe godt selvstendig
* Trives i arbeidsmiljø med høyt tempo

Bakgrunn
IMDi forvaltet i 2018 tilskudd for ca. 17 milliarder kroner. Over 99 prosent av midlene kanaliseres til kommunene. Tilskuddene utgjør viktige økonomiske virkemidler for å oppnå målene i integrerings- og inkluderingspolitikken. Tilskuddene utbetales over flere ulike ordninger, og med hensyn til administrasjon og gjennomføring av ordningene er det stort behov for fleksibilitet. Et tilskuddssystem må raskt kunne endres i virkemiddelbruken, for eksempel tildelingskriterier, satser, hvem som skal omfattes av de ulike ordningene, og krav til rapportering fra tilskuddsmottaker. Utbetaling av tilskudd i IMDi er i dag avhengig av Datasystemet for utlendingsog flyktningesaker (DUF) for å kunne utbetale tilskudd – Integreringstilskudd, herunder også tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker (FUNKHEM), særskilt tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger (EM-tilskuddet). Behandling av søknader for første tilskuddsår foregår i dag i all hovedsak manuelt. For år 2-5 er søknadsbehandlingen automatisert. Nærmere beskrivelse av tilskuddsordningene er tilgjengelig på IMDis nettsider (www.imdi.no<imdi.no>). IMDi har gjennomført konseptfase for ny løsning for integreringstilskudd som leverte sin anbefalingsrapport samt prosjektforslag og prosjektbegrunnelse i april 2019. Porteføljestyret i IMDi vedtok 20. mai 2019 å starte gjennomføringsprosjektet. Samtidig ble det vedtatt å gjennomføre en arkitekturutredning på eksisterende systemplattform som vil ledes av IMDi. Utredningen vil gå parallelt med prosjektets planleggingsfase og vil gi arkitekturføringer inn i prosjektet. Behov IMDi har behov for en prosjektleder med bred erfaring fra komplekse IKT prosjekter hvor samhandling med andre etater/virksomheter var en del.

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: