fbpx

Prosjektleder/løsningsarkitekt søkes for digitaliseringsprosjekt i offentlig sektor! 3 mnd. + 12 mnd.

For kunde søker vi følgende profil. Kune dette vært noe for deg eller evt. noen du kjenner?

IMDi har behov for en prosjektleder med bred erfaring med kombinasjonen prosjektledelse – (løsnings)arkitektur fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger.

Krav til kompetanse/erfaring:
* Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt i kombinasjonsrollen prosjektleder/løsningsarkitekt
* Dokumentert erfaring med systemutviklingsprosjekter hvor man utvikler og realiserer løsningsarkitektur
* Gjerne konkret erfaring med tilpasning av systemer som følge av endring i lovverk
* Erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid
* Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon. Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere er en forutsetning.
* Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
* Gode evner til å planlegge og gjennomføre

Arbeidsområder for konsulenten:
* Lede konseptarbeidet
* Samarbeide tett med systemansvarlige, forvaltning, eksisterende leverandør, og spesielt IMDis virksomhetsarkitekt som leder pågående arkitekturutredning

Leveranser fra konseptfasen:
* Prosjektforslag
* Prosjektbegrunnelse
* Konseptutredning

Tentativ fremdriftsplan er:
* Konseptfasen (01.11.19 – 31.01.20)
* Planlegging og gjennomføring (opsjon)

Bakgrunn for prosjektet:
Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) er kommunenes verktøy for registrering av enkeltpersoners deltakelse i ordningene etter introduksjonsloven, dvs. introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdier for asylsøkere. NIR brukes til kommunenes oppfølging av målgruppene for de ulike ordningene, samt mål- og resultatstyring. Data fra NIR benyttes også til rapportering, statistikk og analyser.

NIR utgjør en modul på IMDinett, IMDis digitale plattform, som i tillegg til NIR inneholder modul for Norsktilskudd og Bosetting. Det er utviklet en supportløsning for henvendelser vedrørende disse modulene på IMDinett.

Behovet for en konseptfase er knyttet til behovet for å gjennomføre nødvendige endringer i NIR og tilhørende IKT systemer som følge av forslag om ny lov om integrering (integreringsloven) og endringer i statsborgerloven. Ny integreringslov vil erstatte dagens lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) og forventes iverksatt fra 01.01.2021. Lovforslaget innebærer til dels store endringer i overnevnte ordninger, blant annet endringer i målgruppe, varighet og innretning på ordningene.

Kommende lovendringer vil innebære behov for betydelige tilpasninger i NIR, både knyttet til regelmotor, funksjonalitet, skjermbilder, veiledningstekster og rapporter. Det må også gjøres endringer i datamodell og overføringstjenesten mellom NIR og kommunale fagsystem, samt andre systemer NIR utveksler data med. Flere av endringene vil trolig være komplekse å håndtere, men både omfang og kompleksitet er på nåværende tidspunkt usikkert. Kompleksiteten avhenger blant annet av hvilke lovendringer som vedtas i Stortinget og den endelige innretningen på disse. Den avhenger også av hva som er ønskelig at registreres i NIR for senere monitorering og rapportering, da dette vil kunne påvirke utformingen av de tekniske løsningene.

Lovforslaget ble sendt på høring 16. august 2019, med høringsfrist 15. november 2019. Det skal arbeides ut fra en forventning om at lovendringene vedtas våren 2020. Foreløpige beregninger basert på at lovforslaget ble sendt på før-høring til IMDi våren 2019 tilsier at endringene vil medføre en kostnad for IMDis IKT systemer på om lag 15 MNOK. Estimatet er imidlertid svært usikkert og vil trolig måtte justeres i takt med ytterligere spesifisering av endringsbehovene. Arbeidet vurderes uansett til å bli såpass omfattende at det må organiseres som et eget utviklingsprosjekt. Ny personvernforordning (GDPR1) trådde i kraft i 2018 og stiller særlige krav til IMDis digitale løsninger. Det er avgjørende at endringer i NIR som følge av ny integreringslov gjøres i tråd med personvernforordningen. Behovet for en konseptfase er videre knyttet til IMDis satsingsforslag for digital utvikling på kvalifiseringsfeltet for 2020: «Digitale satsinger i IMDi – kvalifisering», som blant annet omfatter behov for modernisering og lovtilpasninger i Nasjonalt introduksjonsregister. Ny versjon av NIR ble implementert våren 2015, og IMDi har siden jobbet løpende med feilretting og forbedringer.

De største utfordringene i dag er i stor grad knyttet til regelmotorens kategori- og fristberegninger. Det er behov for at den grunnleggende logikken i regelmotoren revideres og forbedres. Det forventes at en mer moderne regelmotor vil forenkle prosessen for implementering av kommende lovendringer/endringer i ordningene. NIR er et kjerneverktøy for kommunene og IMDi. Det vil derfor bli vektlagt at NIRs videreutvikling resulterer i god indre arkitektur i systemet, og et godt funksjonelt verktøy for brukerne. Arbeidet skal sees i tett sammenheng med og avstemmes med regjeringens integreringspolitiske strategi 2019-2022, Integrering gjennom kunnskap. Arbeidet må også sees opp mot regionreformens konsekvenser for IMDis digitale løsninger. Tilpasning til ny oppgavestruktur skal prioriteres for gjennomføring i 2019, men avhengig av omfang og kompleksitet kan deler av arbeidet forskyves til 2020. Konseptfasen blir i tillegg viktig for å avklare hvilken kompetanse og ressurser det er behov for i det påfølgende utviklingsprosjektet. Det vil også bli viktig å få oversikt over tilgrensende digitalt utviklingsarbeid som vil kunne påvirke utviklingsprosjektet.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: