fbpx

For Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) søker vi en senior prosjektleder med erfaring fra store offentlige anskaffelsesprosjekt.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal utvikle og fornye offentlig sektor. Som et fagmiljø for
kompetanseutvikling i staten, har de et særskilt ansvar for å identifisere felles behov og utvikle hensiktsmessige tiltak og løsninger. Difi skal være en pådriver som gjennom sin kompetanse og sitt oppdrag innenfor forvaltningsutvikling, ledelse, medarbeiderskap, styring, organisering, digitalisering og kompetanseutvikling kan bidra til mer effektiv ressursbruk, et bredere læringstilbud og mer strategisk kompetansestyring i statlige virksomheter.

Difi har om lag 300 ansatte i Oslo og Leikanger og er organisert i ni avdelinger med underliggende seksjoner og/eller team. Arbeidsområdene og oppgavetypene til de ulike avdelingene i Difi er svært forskjellige. I noen avdelinger vil det i hovedsak være løpende driftsoppgaver, mens andre har en prosjektorientert arbeidsform knyttet til utviklingsoppgaver. For mer informasjon.

Difi ønsker å kjøpe konsulentbistand til å lede prosjektet «ny systemarkitektur for ID-porten”.

Systemlandskapet rundt ID-porten har endret seg mye siden dagens arkitektur ble etablert i 2009. I 2019 ble det derfor gjort en kartlegging av målbilde for systemarkitektur der det overordna formålet er å sikre stabil og robust drift av ID-porten fremover og tilrettelegge for økt endringstakt.

Prosjektet er delt i tre overordnede deler:
1) Etablering av teknisk systemarkitektur
2) Anskaffelse av en driftspartner
3) Kompetanseheving

Konsulenten skal levere følgende:
– Lede prosjektet
– Ha oversikt, fasilitere og legge til rette for god gjennomføring av prosjektet
– Kvalitetssikre ferdig leveranse
– Være relasjonsskaper, og oppsøke proaktivt informasjon og innsikt. Både eksternt og internt
– Ha en langsiktig tankegang og ser prosjektet påvirkning i et større perspektiv

Det er krav om at ressursen jobber 100% med dette prosjektet. Arbeidet kan skje i egne lokaler. Dersom det er aktuelt å reise til Difis lokaler i Leikanger blir reisetid godtgjort etter halvgått tid og reisekostnader blir dekket etter statens satser

Kvalifikasjonskrav:
– Kjennskap til moderne systemutvikling.
– Erfaring fra store offentlige anskaffelsesprosjekt.
– Erfaring med fellesløsninger i offentlig sektor.
– Konsulentens evne til å gjennomføre prosjekter innen tidsfrister som er satt.

Det gjøres oppmerksom på at tilbudt konsulent plikter å stå ved sitt tilbud fra tilbudsfristen (11.jan.20) til Difi har gjort sitt valg av konsulent (ca. 20.jan.20)

Rolle: Prosjektleder

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: