fbpx

Vi søker en prosjektleder til Husbanken for et stort IKT-utviklings prosjekt.

Som prosjektleder vil du lede prosjektet som skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. I tillegg skal det utredes behov for støtte til oppfølging av brukerne i boligene. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå.

Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden:

– Selvbetjeningsløsninger for innbygger med mulighet for å registrere behov for bolig (eSøknad), få status og annen relevant informasjon og ha dialog med kommunen.
– Løsninger for saksbehandler som understøtter prosesser knyttet til vedtak og venteliste, tildeling og behov for booppfølging samt administrasjon av leieforhold.
– Løsninger for kunnskapsbasert beslutningsstøtte på kommunalt og nasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver:
– Lede utviklingsprosjektet med ansvar for tid, kost og kvalitet
– Støtte prosjekteier / tjenesteeier i planlegging og gjennomføring av ønskede endringer
– Sikre nødvendige avklaringer, føringer og beslutninger til rett tid i alle faser
– Forankre prosjektets mål og strategi i Husbanken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og i kommunene
– Drive frem beslutninger og avklaringer som sikrer at potensialet i løsningene utnyttes
– Risiko- og mulighetsstyring i prosjektet
– Utarbeide dokumentasjon i henhold til forventninger og malverk

Rolle: Prosjektleder

Kompetansekrav:

– Evne til samarbeid, involvering og nettverksbygging
– Gode kommunikasjonsegenskaper (skriftlig og muntlig)
– Kunnskap og forståelse av nasjonale felleskomponenter og API
– Kunnskap om offentlige styringsnivåer (departement, etat, kommune, KS, etc)
– Sertifisering innen endrings- og prosjektledelse, eks. PROCI, Prince2, PMI, etc
– Evne til samarbeid, involvering og nettverksbygging
– Evne til å motivere andre, skape entusiasme og se muligheter der andre ser begrensninger
– God forretnings- og økonomiforståelse, herunder sammenheng mellom tiltak, effekt og gevinst
– Kjennskap til Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser, utredningsinstruksen
– Kunnskap om smidig metodikk
– Kunnskap om beregning av kost/nytte og gevinst
– Kjennskap til verktøy som JIRA og Confluence

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: