fbpx

Vi søker en funksjonell arkitekt til et større IKT-utviklingsprosjekt for Husbanken.

Vi søker en funksjonell arkitekt til et større IKT-utviklingsprosjekt for Husbanken.

Som funksjonell arkitekt vil du bli en sentral bidragsyter inn i prosjektet som skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. I tillegg skal det utredes behov for støtte til oppfølging av brukerne i boligene. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå.

Prosjektet er i planleggingsfase og har planlagt oppstart gjennomføring i august 2020. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS (Kommunenes sentralforbund) og et utvalg kommuner, og disse aktørene er representert i prosjektets organisering.

Arbeidsoppgaver:

– Skape sammenheng mellom brukerens behov og krav, og løsningene som skal møte disse.
– Sikre at prosjektets leveranser møter overordnede målsetninger.
– Bidra til utforming av løsningsforslag.
– Støtte tjenesteeier og fagside med å identifisere behov og omsette disse til funksjonelle krav i form av epos og brukerhistorier.
– Fungerer som mellomledd mellom utviklerne og fagsiden.
– Bidra i estimeringsarbeid.
– Sikre nødvendige avklaringer, føringer og beslutninger til rett tid i alle faser.
– Fasilitere diskusjoner og arbeidsmøter.

Rolle: Funksjonell arkitekt
Kompetansekrav:

– Veldig gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
– Forståelse for, og kunnskap om offentlige styringsnivåer samt rolle- og ansvarsfordeling (departement, etat, kommune, KS, etc)
– Inngående kunnskap om metoder, verktøy og tilnærminger innen området
– Veldig god evne til samarbeid, involvering og nettverksbygging
– Kunnskap og forståelse for nasjonale felleskomponenter
– Evne til å motivere andre, skape entusiasme og se muligheter der andre ser begrensninger
– God forretnings- og teknologiforståelse, herunder sammenheng mellom tiltak, effekt og gevinst
– Kjennskap til kost/nytte, gevinstberegning og prioritering
– Kjennskap til verktøy som JIRA og Confluence

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: