fbpx

Helsedirektoratet søker prosjektstøtte til spennende og langvarig oppdrag! (4-5 år)

Vi søker prosjektstøtte til Helsedirektoratet. Rollen vil være å bistå som prosessleder og koordinator.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å bistå Helse- og omsorgs¬departementet i forberedelser til og oppfølging/gjennomføring av handlingsplanen for allmennlegetjenesten. Handlingsplanen har som overordnet mål å ruste allmenntjenesten for fremtidens utfordringer.

Handlingsplanen presenterer 17 tiltak innenfor tre målområder:
• En trygg og attraktiv karrierevei
• God kvalitet til alle
• Fremtiden er teambasert

Hovedpunktene i Helsedirektoratets oppdrag knyttet til handlingsplanen vil ha fokus på gjennomføring, evaluering, innhenting og utvikling av statistikk på allmennlegetjenesten. Helsedirektoratet skal ivareta sekretariatsfunksjonen for oppfølgings- og gjennomførings¬apparatet. Direktoratet vil ha et følge-med-ansvar i hele planperioden og stå for den konti¬nuerlige evalueringen av måloppnåelsen til de 17 tiltakene i handlingsplanen for allmenn-lege-tjenesten. Direktoratet vil forestå innhenting og analyser av data fra allmennlegefeltet slik at tiltak kan vurderes opp mot de tre målområdene.
Med bakgrunn i dette er Helsedirektoratet gitt en rekke oppdrag på området. Helsedirektoratet har kommet til at flere av oppdragene er av en slik karakter at de har gjensidige avhengigheter og må samordnes i planleggingsfasen og når man går ut til den kommunale helse- og omsorgstjenesten med anbefalinger og tiltak.
Departementet har bedt direktoratet utarbeide en plan for hvordan sekretariatsfunksjonen skal ivaretas og hvordan oppfølging av handlingsplanen best gjøres.
Organisering av arbeidet med handlingsplanen bør i hensyn ta at de ulike oppdragene vil ha nære avhengigheter til hverandre, slik at det vil være hensiktsmessig å planlegge, gjennomføre og styre dem som en helhet. Avhengigheter kan være at leveranser fra et oppdrag nyttiggjøres av et annet oppdrag, eller at oppdragene trekker på de samme ressursene. Gjennomføringsapparatet har ansvar for å følge opp gevinstrealiseringen eller uttak av effekter.
Handlingsplanen for allmennlegetjenesten kan organiseres i et program, evt som et stort prosjekt med felles styre, eier, leder og referansegruppe.
Arbeidet med handlingsplanen organiseres videre med selvstendige prosjekter knyttet til de ulike oppdragene der det er utviklet egne styringsdokument og aktivitetsplaner.

OPPGAVER FOR EN EKSTERN PROGRAM-/PROSJEKT-/PROSESSTØTTE VIL BLANT ANNET VÆRE:
• Fungere som prosessleder og være en støtte og rådgiver program-/prosjektleder i Helsedirektoratet.
• Utarbeide og vedlikeholde program-/prosjektdokumenter i samarbeid med leder
• Sørge for framdrift og oppfølging iht programmets-/prosjektets milepælsplan
• Bidra med å holde oversikt og koordinere arbeidet
• Bidra med rapportering på tiltak i planen og delta på oppdateringsmøter
• Ansvar for praktisk planlegging og gjennomføring av møter og reiseaktivitet, utarbeide saksdokumenter, lage utkast til presentasjoner, skrive referat ol.

Funksjonen vil jobbe tett med prosjektleder og det er behov (så langt smittesituasjonen tillater det) at vedkommende er fysisk tilstede i Helsedirektoratet sin lokaler. Noe reisevirksomhet må også påberegnes.

Rolle: Prosjektstøtte
Kompetansekrav:
– Dokumentert erfaring fra lignende prosjekt.
– PRINCE2 – sertifisert.
– Strukturert, løsningsorientert og gode samarbeidsevner.
– Solid gjennomføringsevne.
– Personlig egnethet.

Evalueringskrav:
– Kjennskap til kommunesektoren og til de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
– Kompetanse på relevante arbeidsverktøy (f.eks Word, PP og Excel).
– God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: