fbpx

Vi søker flere .Net utviklere til Norsk Helsenett i Trondheim.

Ressursene vil jobbe på Divisjon Samhandlingsplattform, som realiserer samhandlingsplattformen i helsesektoren. Denne samhandlingsplattformen består av samhandlingstjenester som muliggjør digital kommunikasjon mellom aktører i helsesektoren, samt informasjonstjenester der aktører i helsesektoren konsumerer data fra flere ulike API’er som tilgjengeliggjøres.
De implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til samhandlingsplattformen betraktes som hendelser som publiseres videre ut til de informasjonstjenestene som har behov for disse hendelsene.

Samhandlingsplattformen realiseres av ulike leveranseteam som har ansvar for ulike deler av plattformen. Leveranseteamene er autonome, hvilket innebærer at de har kompetanse og kapasitet til å ivareta design, utvikling, test og forvaltning av de applikasjonene de har ansvar for. Applikasjonene skal kjøres i kontainere på NHNs private sky plattform. NHNs private sky realiseres via Vmware Cloud Foundation, og de benytter vmware tanzu Kubernetes som orkestreringsplattform.

Det er behov for ekstra kapasitet til å realisere flere deler av samhandlingsplattformen:

– Team Virksomhet: Teamet har ansvar for informasjonstjeneste(r) som tilgjengeliggjør informasjon om alle helseaktører i Norge. Dette er informasjon som er nødvendig for å sikre korrekt digital samhandling. Dette teamet forvalter og videreutvikler kodebasen og tjenesten for øvrig i nært samarbeid med et eget driftsteam. Tjenesten er pr i dag monolittisk oppbygd og skal moderniseres i form av mikrotjenester som skal kjøre i et eller flere Kubernetes cluster i privat sky.

– Team Nilar: Teamet har ansvar for å etablere Nilar (Nasjonal informasjonstjeneste for lab- og radiologisvar) som en nasjonal e-helseløsning. Formålet er å samle alle medisinske prøvesvar i en nasjonal database for å tilgjengeliggjøre informasjon for innbyggere og helsepersonell med tjenstlig behov. Tjenesten bygges opp som en mikrotjeneste som skal kjøre i et eller flere Kubernetes cluster i privat sky.

– Team Melding: Teamet har ansvar for innsamling, prosessering og videreformidling av alle meldinger i helsesektoren. I dette ligger det å sørge for korrekt mottak av meldinger til NHN fra ulike grensenitt (SMTP, AMQP og API’er). Disse meldingene skal videre tilgjengeliggjøres for de ulike informasjonstjenestene for videre behandling. Teamet har også ansvar for alle samhandlingsformer i helsenettet, p.t. meldingsutveksling via epost (EDI), via meldingsbuss eller via API’er.

– Team Avvik: Teamet har ansvar for en tjeneste (melde.no) som muliggjør innrapportering av uønskede hendelser i helsesektoren. Slike hendelser kan innrapporteres både av innbygger og helsepersonell. Tjenesten skal tilgjengeliggjøre API for innrapportering, samt en backend for beriking av meldingene og videredistribusjon til riktig mottaker i helseforvaltningen som skal behandle meldingen. Tjenesten skal også realisere to-veis dialog mellom innmelder og behandler. Tjenesten bygges opp som en mikrotjeneste som skal kjøre i et eller flere Kubernetes cluster i privat sky.

– Team Plattform: Teamet har ansvar for å understøtte andre leveranseteam med plattformtjenester. Dette innebærer å tilby og vedlikeholde byggelinjer og automatiserte mekanismer for publisering av tjenester og dokumentasjon på plattformen.

– Team Validator: Teamet har ansvar for å forvalte og videreutvikle valideringstjenester for grensesnitt som vi tilbyr til våre kunder. Tjenestene bygges opp som mikrotjenester som skal kjøre i et eller flere Kubernetes cluster i privat sky.

Rolle: Utvikler

Kompetansekrav:
– Generelt god kompetanse på og erfaring med .NET 4.5 / .NET Core
– Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
* Bred erfaring med ASP.NET og/eller ASP.NET Core
* Databaser (SQL, NoSQL, eller tilsvarende)
– Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk og/eller engelsk språk
– Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
– Erfaring med og/eller kunnskap om utvikling i team basert på smidige prinsipper
– Erfaring med utvikling av REST-baserte API

Evalueringskrav:
– God kunnskap og erfaring om Docker kontainere og deploy på Kubernetes orkestreringsplattform
– Erfaring med kontinuerlig utvikling og deploy (CI/CD)
– Kompetanse på meldingsbrokere generelt og Rabbit MQ spesielt
– God kunnskap om arkitektur for MS applikasjoner
– Kompetanse på sikring av informasjonstjenester (OWASP, OAuth, o.l)
– Kompetanse på FHIR-baserte API

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: