fbpx

Hva er IT-testing?

IT-testing er prosessen for å evaluere og validere IT-systemer, applikasjoner, programvare og infrastruktur for å sikre at de fungerer som forventet og oppfyller de nødvendige kvalitetsstandardene.

Testing kan være en iterativ prosess gjennom hele utviklingslivssyklusen av et IT-system, og det kan benyttes ulike testmetoder og verktøy avhengig av testingens formål og omfang. Overordnet er formålet med testing å oppdage og rette opp feil og mangler, sikre påliteligheten og kvaliteten til IT-systemet, og gi trygghet for at det fungerer som forventet før det tas i bruk.

Kompetanse vi tilbyr innen testing

Er du på utkikk etter en (eller flere) testleder eller tester til ditt prosjekt? Vi har en database, med over 300 senior testere og testledere i vår database. Alle med etterspurte kvalifikasjoner og lang erfaring innen sine respektive fagfelt. Nedenfor har vi listet opp noen av deres sentrale kompetanseområder:

Bestill IT-konsulent

Behøver du hjelp til å teste at deres løsninger er pålitelige, sikre og overholder kvalitetsstandarder?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.


  Testutvikling

  Testutvikling er en avgjørende fase i programvaretesting, hvor tester blir designet, implementert og valideres for å sikre at programvaren fungerer som forventet. I denne fasen identifiseres testbehovene, og testplanen utarbeides med hensyn til målene og kravene til programvaren. Tester blir deretter utviklet, inkludert testscenarier, testdata og testtilfeller. Implementeringen av testene innebærer både manuell og automatisert testing.

  Funksjonell testing

  Dette innebærer å teste om IT-systemet oppfyller de spesifiserte funksjonene og oppgavene som er definert i kravspesifikasjonene. Det inkluderer testing av brukerinteraksjoner, arbeidsflyt, datainngang- og utgang, og verifisering av at systemet oppfører seg som forventet.

  Testautomatisering

  Ved å automatisere tester oppnår man økt effektivitet, repetisjon og raskere tilbakemeldinger på programvarens ytelse. Dette inkluderer identifisering av egnede tester, utvikling av automatiserte testskript og oppsett av testmiljø. Automatisering dekker enhetstesting, funksjonell testing, ytelsestesting og sikkerhetstesting, som resulterer i pålitelig og konsistent testing samt tids- og ressursbesparelser. Vær oppmerksom på at ikke alle tester bør automatiseres; en kombinasjon av manuell testing og automatisering er nødvendig for å sikre høy kvalitet i programvaren.

  Ytelsestesting

  Ytelsestesting handler om å evaluere systemets ytelse under forskjellige belastningsscenarioer. Dette inkluderer testing av responstid, skalerbarhet, kapasitet, stabilitet og ressursbruk for å sikre at systemet fungerer optimalt under normale og forventede belastningsforhold.

  Sikkerhetstesting

  Sikkerhetstesting involverer å identifisere sårbarheter og risikoer knyttet til IT-systemet for å sikre at det er beskyttet mot uautorisert tilgang, datatap, angrep og andre sikkerhetstrusler. Dette inkluderer penetrasjonstesting, sårbarhetsskanning og evaluering av sikkerhetsmekanismer. Denne type testing gjennomføres ofte av en fagperson innen sikkerhet, les fagområdet her (lenke til «sikkerhet»).

  Brukervennlighetstesting

  Brukervennlighetstesting fokuserer på å evaluere systemets brukervennlighet og brukeropplevelse. Dette kan omfatte testing av grensesnitt, navigasjon, tilgjengelighet, responsivitet og bruksmønstre for å sikre at systemet er enkelt å bruke og forstå for brukerne.

  Hvorfor er testing viktig for å lykkes med IT-prosjekter?

  Oppdagelse av feil og mangler

  Testing av IT-systemer avdekker feil, mangler og uønsket atferd, inkludert programvarebugs, logiske feil, sikkerhetssårbarheter og brukervennlighetsproblemer. Tidlig identifikasjon av disse feilene i utviklingsprosessen muliggjør retting før systemet tas i bruk, reduserer risikoen for produksjonsfeil.

  Kvalitetssikring

  Testing er avgjørende for å sikre at IT-systemet møter nødvendige kvalitetsstandarder. Gjennom grundige tester kan man validere systemets forventede funksjonalitet, kravoppfyllelse og sikre pålitelighet, stabilitet og feilfri ytelse.

  Brukeropplevelse og brukervennlighet

  Testing evaluerer brukeropplevelsen og brukervennligheten til et IT-system. Gjennom brukertesting og brukersentrerte designprosesser identifiseres brukerens behov, utfordringer og preferanser. Dette tilpasses systemet for å sikre optimal brukeropplevelse, økende brukertilfredshet og effektivitet.

  Ytelse og skalerbarhet

  Testing av ytelse og skalerbarhet sikrer at IT-systemet takler forventet belastning tilfredsstillende under normale og ekstreme forhold. Identifisering av ytelsesproblemer og flaskehalser tillater optimalisering for ønsket ytelse og sikrer at systemet kan skaleres i tråd med virksomhetens behov.

  Sikkerhet og pålitelighet

  Testing er avgjørende for å evaluere sikkerhetsaspektene ved et IT-system. Sikkerhetstesting avdekker sårbarheter og risikoer som angripere kan utnyttes av angripere. Identifikasjon og retting av sikkerhetshull forbedrer systemets pålitelighet og beskytter sensitive data.

  Redusere risiko og kostnader

  Riktig testing reduserer risikoen for uventede feil og problemer i produksjonsmiljøet. Identifisering av feil tidlig i utviklingsprosessen reduserer kostbare reparasjoner og vedlikehold senere. Testing minimerer også potensielle konsekvenser av systemfeil, inkludert tap av data, nedetid og tap av omdømme.

  Klar for å finne riktig IT-kompetanse?