fbpx

Forsikring: Guide for å bli selvstendig IT-konsulent i Norge

Ha forsikringene i orden om uhellet skulle være ute

Forsikringer er kanskje ikke det første du tenker på når du skal starte som frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Men dette er også et viktig punkt du må tenke gjennom. Som frilanser er du nemlig selv ansvarlig for at du har de forsikringene du trenger.

Når du er ansatt, er du forsikret gjennom yrkesskadeforsikringen til arbeidsgiveren din. Skulle du for eksempel være utsatt for et uhell på arbeidsplassen som ansatt, så dekker forsikringen til arbeidsgiveren din dette. Som ansatt er du også sikret mot sykdom fra første sykedag. Men er du ikke ansatt, er du overlatt til deg selv … og dine egne forsikringer.

Forsikringene du kan tegne faller i hovedsak inn under to forskjellige kategorier: Forsikringer som har med helse og sykepenger å gjøre og forsikringer som har med ansvar å gjøre, såkalte «tabbeforsikringer».

Du kan tegne enkelte forsikringer hos NAV, i tillegg har de forskjellige forsikringsselskapene våre gode forsikringspakker for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Forsikringer du kan tegne hos NAV

Hos NAV kan du tegne ekstra frivillig sykepengeforsikring for frilanser/selvstendig næringsdrivende og frivillig yrkesskadeforsikring.

Frivillig sykepengeforsikring for frilanser/selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende har du først rett til sykepenger fra den 17. sykdomsdagen. Og du får da utbetalt 80 % av sykepengegrunnlaget. Ønsker du en bedre helsedekning enn det du automatisk får utbetalt fra NAV, må du tegne egen helseforsikring.

Velger du en ekstra helseforsikring fra NAV, har du tre dekningsgrader å velge mellom (satsene er per 2022):

  • 80 % dekning fra 1-16 sykedag – kostnad 2,2 % av inntekten
  • 100 % dekning fra 17 sykedag – kostnad 1,3 % av inntekten
  • 100 % dekning fra første sykedag – 9,5 % av inntekten

Vær også oppmerksom på at for selvstendig næringsdrivende er premiegrunnlaget basert på forventet næringsinntekt.

NAV bruker gjennomsnittlig næringsinntekt de siste tre årene for å bestemme grunnlaget. Har du ikke drevet virksomheten så lenge, benyttes det du kan dokumentere av næringsinntekt som grunnlag for beregningen. Slik dokumentasjon kan for eksempel være inngåtte avtaler og kontrakter, innbetalt forskuddsskatt, budsjetter og lignende.

Du kan først benytte deg av forsikringen etter fire uker fra datoen NAV mottok søknaden din. Blir du syk før de fire ukene er omme, får du bare 80 % dekning fra 17. sykedag.

Forsikringen følger kalenderåret og premien blir regnet ut på nytt hvert år, basert på inntektsinformasjonen NAV får tilgang til på høsten når foregående år er ferdiglignet.

Forsikringspremien er fradragsberettiget.

 

Frivillig yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder også for deg som oppretter eget aksjeselskap og bare ansetter deg selv. Har du valgt denne selskapsformen, må du altså tegne yrkesskadeforsikring for deg selv. Som frilanser er det ikke noe krav til å tegne en slik forsikring, men det kan være lurt å vurdere det.

Yrkesskadeforsikringen dekker deg ved yrkesskader, yrkessykdom og dødsfall som oppstår når du utfører arbeidet ditt. En slik forsikring dekker blant annet erstatning for utgifter, inntektstap og varig skade.

Du tenker kanskje at dette kan være fint for arbeidsgrupper som utøver tungt og krevende fysisk arbeide, men at det ikke er så aktuelt for folk i IT-bransjen?

Men hva skjer om du blir utsatt for et uhell på jobben ute hos kunden? Kundens egne ansatte er dekket av kundens yrkesskadeforsikring, men det er ikke du …

Den årlige premien for yrkesskadeforsikringen hos NAV er 0,4 % av den forventede årsinntekten din. Du betaler forsikringsbeløpet en gang per år, og er da dekket for ett kalenderår. Du betaler imidlertid ikke premie for inntekt over 12 G. Husk på at du må melde fra til NAV om det er store endringer i inntekten din, slik at premien kan beregnes på nytt.

 

Greit å vite

Har du en yrkesskadeforsikring og blir utsatt for en yrkesskade, så har du krav på å få dekket utgifter til advokat under erstatningsutmålingen. 

 

Ansvarsforsikring

En annen type forsikring som du kan vurdere å tegne, er en ansvarsforsikring. Dette er forsikringer som dekker erstatningsansvar du kan pådra deg når du driver selvstendig næringsvirksomhet.

Hva skjer den dagen du river ned et fullt serverrack ute hos kunden og står der med en regning på flere hundre tusen kroner? Eller om du endrer kundens backup-kjøringer ved et uhell, slik at kunden ikke får sikret dataene sine, og du blir erstatningsansvarlig?

Det er ikke et krav om at du må ha denne type forsikring, men det kan redde deg ut av en økonomisk katastrofe om du skulle være uheldig å forårsake skade på eiendom eller personer i arbeidet ditt.

Slike forsikringer finner du hos de fleste forsikringsselskapene våre, og innholdet i dem varier noe. De fleste lar deg også tilpasse denne forsikringen etter hvilken bransje du arbeider i, slik at du får en mer skreddersydd løsning.

Eksempler på forsikringspakker fra forskjellige forsikringsselskaper

Det kan lønne seg å ta kontakt med flere forsikringsselskaper for å høre hvilke forsikringer de kan tilby deg, slik at du får det som passer best for deg.

Her er noen eksempler på vanlige forsikringspakker du får hos noen av de største forsikringsselskapene.

 

 

Gjensidige:

Hos Gjensidige kan du blant annet kjøpe forsikringspakkene Enkelt Liv eller Ansvarsforsikring for IT-bedrifter.

Forsikringspakken Enkelt Liv består av fire forsikringer. Livsforsikring sikrer familien din om du skulle falle fra ved sykdom og uhell. Ulykkesforsikring hjelper deg økonomisk om du skulle oppleve redusert arbeidsevne som følge av en ulykke. Behandlingsforsikring sikrer deg rask hjelp ved skade eller sykdom. Alvorlig sykdom gir den en engangsutbetaling om du blir rammet av alvorlig sykdom.

Ansvarsforsikring for IT-bedrifter er tilpasset standardavtaler i bransjen og gir deg de tre viktigste ansvarsforsikringene for IT-konsulenter; bedrifts-, produkt- og formuesansvar. Du er altså sikret mot ansvar ved økonomiske tap for kunde, skade på person, eiendeler og produkter, samt saksomkostninger hvis ansvaret må avgjøres i retten. Denne forsikringen har en egenandel på 30 000 kroner.

If:

Hos If kan du for eksempel tegne Profesjonsansvarsforsikring (konsulentforsikring) eller Personforsikring for selvstendig næringsdrivende.

Profesjonsansvarsforsikringen er spesielt egnet for deg som er rådgivere, designer eller prosjekterer for andre, deriblant IT-konsulenter. Denne forsikringen kan tilpasses med flere tilleggsforsikringer. Du kan blant annet velge tilleggsforsikring for bruk av drone eller solidaransvar i prosjekter.

Personforsikringen for selvstendig næringsdrivende er tilgjengelig i tre varianter. Grunndekningen dekker deg når du er på jobb og består av en yrkesskadeforsikring og en sykeavbruddsforsikring. Standard dekker deg på jobb og i fritiden. Den består av det samme som grunndekningen, pluss en utvidet personalforsikring som dekker all form for sykdom og ulykke, både på jobb og fritid. Anbefalt er den mest omfattende og dekker det samme som de to ovenfor, pluss en helseforsikring som gir deg rask helsehjelp og en reiseforsikring som dekker deg når du er på reise, både privat og på jobb.

Trygg:

Trygg har flere forsikringer for deg som er nyetablert. Her kan du blant annet velge en Sykeavbruddsforsikring eller en Behandlingsforsikring.

Sykeavbruddsforsikringen sikrer virksomhetens tap dersom eier blir sykemeldt. Denne forsikringen har ingen egenandel og du kan bestemme både karenstid og utbetalingsperiode. Forsikringen dekker blant annet løpende driftsutgifter, telefon, forsikringer og tap av inntekt. Utbetalingen gjøres i form av dagpenger.

Behandlingsforsikringen garanterer deg hurtig helsehjelp, slik at du raskt kan komme tilbake i arbeid. Denne forsikringen gir deg behandling eller operasjon på privat sykehus innen 14 dager. Grunnforsikringen kan utvides med ønskede moduler som for eksempel fysioterapeut og psykolog. For å tegne denne behandlingsforsikringen må virksomheten din være registrert som et aksjeselskap.

 

Kilder:

Helseforsikringer for enkeltpersonforetak – Gjensidige

Bedriftsforsikring | Næringslivsforsikring | If Skadeforsikring

Yrkesskadeforsikring: Selvstendig næringsdrivende – Codex Advokat (personskadeadvokater.no)

Forsikring – nav.no

Forsikringer for nystartet bedrift | Tryg Forsikring