fbpx

Vi søker et team bestående at to tjenestedesignere hvordav minst en må være senior med minst 5 års erfaring. Teamet skal utføre varierende arbeidsoppgaver for Norsk Helsenett i Oslo.

Norsk Helsenetts oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. De sørger for sikker samhandling i helsesektoren, og har nå behov for ekspertise innen tjenestedesign. Bistanden trengs i arbeidet med Digitalisert arkivfunksjon, for å sikre at brukerne opplever tjenesten som helhetlig og brukervennlig.

Bakgrunnen for dette oppdraget er en forstudie som ble gjennomført i perioden april-september 2019. Denne forstudien viste at krav til fangst, lagring og gjenfinning av dokumentasjon ikke er tilpasset helseforvaltningens digitaliserte oppgaveløsning. Det er en forventning fra brukerne om at oppgaver knyttet til dokumentering automatiseres og er tilgjengelig uavhengig av system. Utfordringen på arkiv- og informasjonsområdet er stor og kompleks, og gode løsninger kaller på dyptgripende innovasjon.

Som tjenestedesigner i Digitalisert arkivfunksjon vil arbeidsoppgaver innebære å:

– sette deg inn i problembeskrivelsen slik den er beskrevet i forstudien
– vurdere om behovene og dagens problemer er tilstrekkelig beskrevet og gyldige
– gå igjennom grunnlaget for forbedringsområder som etatene har kartlagt og validere disse
– identifisere de områdene som bør belyses nærmere, og konkretisere de områdene sammen med prosjektressursene
– delta i planleggingen av konseptfasen
– bistå i utarbeidelsen av vurderingskriterier
– bistå i spesifiseringen av behovet og bidra til å utvikle gode konsepter
– bistå med å organisere konseptutviklingen og lede idemyldringer/arbeidsmøter
– bidra med å lage beslutningsunderlag for konseptene man ønsker å utrede
– bruke relevante tjenestedesign-verktøy i konseptfasen
– hjelpe til med å utforme konseptene

Rolle: Tjenestedesigner

Kompetansekrav:
Må-krav:
– Minst én av konsulentene må ha minimum 5 års erfaring med å lede og fasilitere tjenestedesignprosesser
– Minst én av konsulentene må ha minimum 5 års erfaring med og evne å lede og fasilitere idé- og konseptfaser
– Begge konsulentene må ha erfaring med verktøy og metoder tilknyttet kreative prosesser, herunder workshops
– Minst én av konsulentene må ha erfaring med og evne til å visualisere og omsette idéer til konsepter
– Minst én av konsulentene må ha erfaring med og evne til å fremstille komplekse problemstillinger med stort aktørbilde
– Begge konsulentene må ha anledning til å kunne sitte fysisk i kundens lokaler på Skøyen i Oslo 1-2 ganger i uken, såfremt daværende smittevernhensyn kan ivaretas
– Begge konsulentene må ha god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

Bør-krav:
– Tilbudt team bør ha erfaring med arkiv- og informasjonsbehandling
– Tilbudt team bør ha erfaring med arbeid i offentlig sektor
– Tilbudt team bør ha erfaring med gevinstkartlegging og -realisering
– Det er en fordel om konsulentene kan vise til en portefølje med relevant arbeid eller eksempler
– Det er en fordel om teamet har erfaring med å jobbe sammen som team i tidligere, vellykkede prosjekter

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: