fbpx

Vi søker tjenestedesigner til oppdrag for IMDi.

Hovedformålet med konseptfasen er å utrede ulike konseptforslag og gi anbefaling til ett eller flere prosjekter som kan sikre at fagsystemet IMDinett Bosetting møter dagens og fremtidens behov og krav. Konspetfasen skal gjennomføres i tråd med anbefalinger gitt av prosjektveiviseren. Prosjektet er allerede påbegynt og skal levere sine anbefalinger innen 01.07.2021. Følgende områder må vurderes i konseptfasen:
– Hvordan bedre kunnskap om flyktningen før bosetting kan gi mer treffsikker bosetting og mer tilpassede kvalifiseringsløp i kommunene
– Hvordan bedre kunnskap om kommuner kan gi mer treffsikker bosetting og bedre kvalifiseringsløp til den enkelte flyktningen
– Hvordan krav som stilles til sammenhengende tjenester gjennom «Livshendelsen Ny i Norge» og funn fra innsiktsarbeidet gjort rundt informasjonsreisen for å kartlegge flyktningenes opplevelser fra ankomst til bosetting kan etterkommes
– Hvordan ulike brukergrupper blir påvirket av ny integreringslov
– Hvilke juridiske aspekter (hjemmelsgrunnlag) som ligger til grunn for å dele data fra IMDis systemer til andre aktører (f.eks UDI, NAV, Bufetat, kommunesektoren)
– Hvordan arkitekturmålbildet kan oppnås og teknisk gjeld reduseres

Arbeidsområder:
– Forberede, fasilitere og gjennomføre digitale workshops
– Bidra i veiledning og fasilitering av intervjuer og spørreundersøkelser
– Velge og benytte egnet metodikk og verktøy for de ulike fasene i den doble diamanten
– Gi støtte i bearbeidelse og strukturering av funn
– Samarbeide tett med prosjektleder
– Samarbeide tett med øvrig virksomhet i IMDi, spesielt virksomhetsarkitekt og fagressurser på bosetting, kvalifisering og digitalisering, samt eksterne interessenter (UDI, kommuner)

Rolle: Tjenestedesigner
Kompetansekrav:
– Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt med stor grad av brukerorientering og involvering i konseptutredninger
– Bred erfaring med metoder innen tjenestedesign (for eksempel back-casting, ideutviklingsworkshop, storyboards, brukerreiser etc)
– Erfaring med prosessledelse
– Kunnskap om og erfaring med digital fasilitering og gjennomføring av designprosesser ved hjelp av Miro eller andre verktøy
– Erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid, gjerne fra utlendingsforvaltningen
– Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere informasjon
– Gode kommunkasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig
– Gode evner til å planlegge og gjennomføre
– Trives i arbeidsmiljø med høyt tempo

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: