fbpx

Pensjon: Guide for å bli selvstendig IT-konsulent i Norge

Sørg for en god alderdom – husk pensjonen din!

Pensjon kan for mange virke komplisert og krevende å sette seg inn i. Er det i tillegg lenge til du skal gå av med pensjon, kan det være fristende å ikke ta stilling til pensjonstilværelsen enda.

Som selvstendig næringsdrivende er du selv ansvarlig for pensjonen din. Vi anbefaler derfor at du bruker litt tid på å sette deg inn i temaet, slik at du får på plass gode løsninger for fremtiden din allerede nå.

Pensjonen settes sammen av tre deler: alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon innbetalt av arbeidsgiver og egne frivillige pensjonsspareavtaler.

Folketrygden

Alle som bor og arbeider i Norge, har rett på pensjon fra folketrygden. Alderspensjonen i folketrygden blir opptjent så lenge du arbeider, fra du fyller 13 år til du fyller 75 år, uansett om du er ansatt eller selvstendig.

Opptjeningen av pensjonen din i folketrygden kan skje etter flere forskjellige systemer, og det er alderen din som avgjør hvilke regler som gjelder for deg.

Alle som er født i 1963 eller senere får pensjonen i folketrygden beregnet etter de nye reglene etter pensjonsreformen fra 2011. (Er du født tidligere gjelder andre regler enn det vi beskriver her.)

Du tjener alderspensjon av all arbeidsinntekt opp til 7,1 G (1 G er i dag 111 477 kr). Hvert eneste år setter staten av et beløp som tilsvarer 18,1 % av inntekten din på en konto hos NAV, øremerket din pensjon. (Lønn som overstiger 7,1 G gir ikke rett til opptjening av alderspensjon.)

Hvor mye du får utbetalt fra folketrygden i pensjon, avhenger altså av hvor høy lønn du har hatt og hvor mange år du har arbeidet.

For de aller fleste vil ikke beløpet som folketrygden betaler ut være tilstrekkelig.

Tjenestepensjon fra arbeidsgiver

Når du er ansatt, vil arbeidsgiveren din betale inn et beløp til pensjonen din hver måned. Her er det store variasjoner i hvor mye hver enkelt arbeidsgiver setter av, og det er også variasjoner og forskjellige ordninger innen offentlig og privat næringsliv. Arbeidsgivere sparer mellom 2 og 7 prosent av lønnen din hver måned til pensjonen din. Ta kontakt med arbeidsgiveren din for mer informasjon om tjenestepensjonsordningen din.

Frivillig pensjonssparing

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser, får du ingen tjenestepensjon. Du har da bare pensjonen fra folketrygden å lene deg på når du går av med pensjon. Derfor er det spesielt viktig at du tidlig begynner å spare til pensjonen selv.

Dette kan du gjøre på tre forskjellige måter:

  • Individuell pensjonssparing (IPS)
  • Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende
  • Privat pensjonssparing

Individuell pensjonssparing (IPS)

Dette er en ordning som hvem som helst i utgangspunktet kan benytte seg av, men spesielt mange frilansere og selvstendig næringsdrivende velger denne metode.

Du kan starte individuell pensjonssparing hos bankene våre og en del andre finansinstitusjoner. Du inngår da en avtale om å sette inn penger i ett fond. De forskjellige bankene har forskjellige pakker du kan velge mellom, og i de fleste tilfellene er det bare et lite administrasjonsgebyr du betaler for å benytte IPS. På finansportalen.no/pensjon/ny-ips finner du en oversikt over hvem som tilbyr IPS, og hvilke gebyrer de forskjellige aktørene opererer med.

Du kan selv velge hvor mye du vil spare, opptil 15 000 per år. Du kan også velge om du vil sette inn et månedlig beløp, eller betale alt på en gang. I tillegg kan du stoppe og pause innbetalingene som du vil.

Du må være oppmerksom på at dette er sparepenger du låser til du er 62 år. Du kan altså ikke begynne å ta ut penger fra denne pensjonsavtalen før du tidligst fyller 62 år. Du kan selvfølgelig vente lenger før du begynner å ta ut penger om du ønsker det. Det er imidlertid også et krav om at beløpet skal utbetales over minst 10 år og tidligst kan avsluttes når du er 80 år. Så om du begynner å ta ut penger når du fyller 62, skal det oppsparte beløpet fordeles over 18 år, frem til du fyller 80 år.

Beløpet du setter av til sparing i IPS, kan du trekke fra på skatten for innbetalingsåret, men du må på den andre siden betale skatt av beløpet du får utbetalt i pensjon. IPS-ordningen gir deg dermed en skattefordel i dag, og du kan se på det som en utsettelse av skattebetalingen. Det fine med ordningen er at det er like mye skatt du sparer i dag som du skal betale når du får pengene ut igjen (IPS beskattet som alminnelig inntekt med 22 %).

Kommer du i en situasjon der du betaler formuesskatt, bør du også vite at sparesaldo i IPS er unntatt fra formuesskatten. Innbetaling i IPS reduserer aldri hvor mye du får utbetalt fra folketrygden.

Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til å benytte deg av frivilling innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende, som en erstatning for tjenestepensjon fra arbeidsgiver.

Du kan investere fra 2 til 7 prosent av personinntekten din til pensjonssparingen mellom 1 G og 12 G. Lønn under 1 G og over 12 G gir ikke grunnlag for pensjonssparing. Innbetalingen til denne avtalen er fradragsberettiget i brutto næringsinntekt, og kan dermed gi deg skattefordeler i regnskapsåret betalingen foretas.

Hvor stor denne skattefordelen er, er avhengig av inntekten din i tillegg til at den er koblet til folketrygdens grunnbeløp og satsene for marginalskatten. Hvis vi benytter satsene for 2022 og antar at du har en næringsinntekt på 800 000 kroner og betaler 7 % av inntekten i pensjonssparingen, vil skattereduksjonen utgjøre 22 625 kroner. På nettsidene til DNB.no kan du se en oversikt over hvilke skattefordeler de forskjellige lønnsnivåene gir.

Du kan opprette avtalen hos de fleste banker og forsikringsselskaper, og dette er en fast månedlig innbetaling. Pengene investeres i forskjellige fondspakker, og disse vil variere fra bank til bank. Her kan du selv bestemme hvor høy risiko du er villig til å ta. Du kan si opp avtalen om du ønsker, og avslutte innbetalingen, men pengene er låst på denne pensjonskontoen til pensjonsutbetalingen begynner, tidligst når du fyller 62 år.

Når du går av med pensjon vil det beløpet du har betalt inn til ordningen, pluss avkastningen, danne grunnlag for utbetalingen din. Utbetalingene må løpe over minst 10 år, men må også minst vare til du fyller 77 år. Du betaler vanlig inntektsskatt på pensjon du får utbetalt innenfor pensjonsordningen for selvstendig næringsdrivende.

Det er også mulig å velge en tilleggsavtale som sikrer deg ved uførhet. Dette er en inkludert del i den pensjonssparingen som arbeidsgiveren din gjør når du er i et ansettelsesforhold. En ren innskuddspensjons for selvstendig næringsdrivende har ikke dette automatisk inkludert. Velger du en slik tilleggsavtale, vil forsikringsselskapet eller banken du har avtalen hos, fortsette å betale inn det avtalte månedlige beløpet selv om du skulle bli ufør og ikke være i stand til å fortsette å betale inn avdraget selv.

Skal jeg velge IPS eller innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende?

Hvilken av disse to ordningene som vil lønne seg for deg, er avhengig av hvor høy inntekt du har. Tjener du over 7,1 G kan du velge innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende. Tjener du under 7,1 G, er det mer lønnsomt å velge IPS eller privat pensjonssparing.

Grunnen til dette er at hvis du tjener under 7,1 G, vil inntekten din bli redusert med det beløpet du sparer til pensjonen, og dette fører til at opptjeningen din i folketrygden blir redusert. Tjener du under 6 G, kan det også potensielt redusere utbetalingen fra folketrygden ved langvarig sykdom eller arbeidsuførhet.

Du bør derfor heller velge IPS eller privat pensjonssparing, eller en kombinasjon av disse, hvis du tjener under 7,1 G.

Privat pensjonssparing

I tillegg til de to ordningen ovenfor, kan du også velge å spare til pensjonen i private pensjonsfond eller -avtaler hos f.eks. banken din. For mange vil det være helt nødvendig å også spare til pensjonen i private fond, for å kunne fortsette med den vante livsstilen som pensjonist.

Her finnes det veldig mange forskjellige produkter å velge mellom, og mange forskjellige markeder du kan investere i.

Om du vil gjøre det enkelt og helautomatisk, kan du velge et privat pensjonsfond hos banken din og sette inn et fast beløp hver måned. Globale indeksfond er det som historisk har vist seg å være den tryggeste fondssparingen med best avkastning.

Men du kan også spare til pensjon ved å f.eks. kjøpe fast eiendom eller investere i kryptomarkedet. Her er det bare egne interesser og risikovilje som setter rammene for sparemetodene dine.

Hvis du er usikker på hvordan du bør spare, kan du be om et møte med kundebehandleren din i banken og få råd og veiledning for sparingen.

Denne formen for pensjonssparing gir ingen skattefordeler, og betales gjerne ut som et engangsbeløp ved at du selger deg ut av fondet du er investert i.

 

 

Fordeler og ulemper ved de forskjellige pensjonsordningene for selvstendige næringsdrivende

 

Fordeler

IPS Innskuddspensjon Privat sparing
·         Lav beskatning (22 %) ved utbetaling.

·         Unntatt fra formuesskatten.

·         Valgfritt innskudd.

·         Rapporteres automatisk til skattemyndighetene.

 

·         Høyt skattefradrag ved innbetaling.

·         Tilleggsforsikringer for uførhet.

·         Ta ut pengene når du vil.

·         Høy avkastning mulig.

 

Ulemper:

IPS Innskuddspensjon Privat sparing
·         Låst til du er 62 år.

 

 

·         Låst til du er 62 år.

·         Beskattes som inntektsskatt.

·         Fast månedlig innbetaling.

·         Rapporteres ikke automatisk til skattemyndighetene.

·         Ingen skattefordel.

·         Høy risiko.

Finn ut hva du får i pensjon

For å beregne nøyaktig hva du får i pensjon, kan du gå til nettsiden norskpensjon.no. Her ser du alle pensjonsavtalene dine, både fra tidligere arbeidsgivere og de private pensjonsspareavtalene dine, samt hva du får fra folketrygden.

 

Kilder:

Pensjon for selvstendig næringsdrivende – Gjensidige

Pensjon for selvstendig næringsdrivende: Slik sparer du – Fiken

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende | Nordea

Hva er ny IPS? Og hvor fantastisk er det? – Finansportalen

IPS – Sparing til pensjon med skattefordel – Storebrand

Frivillig pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende – frist 31. mars (sticos.no)

Pensjon for selvstendig næringsdrivende: Slik sparer du – Fiken